Volume : I, Issue : IX, June - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
V. Subhaa, Dr. D. Sukumarb, Dr. V. Elangoc Chemistry
M. Jerome Rozario, Dr. A. John Merina, Dr. V. Srinivasana Chemistry
Shankar. P, Gomathi T. , Vijayalakshmi. K, Sudha P. N Chemistry
Sangita M. Patil, Ramchandra K. Padalkar Medical Sciences
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. J. K Sehgal Commerce
Dr. Jyotindra M. Jani, Manish B. Raval Commerce
Dr. M. K. Maru Commerce
Promila Commerce
Dr. Dinesh Kumar, Sanjeev Economics
Dr. Nivedita K. Deshmukh Education
Dineshkumar M. Patel, Prof. P. D. Solanki Engineering
Dr. K. S. Vataliya, Rajesh Jadav Finance
Dr. Rathod S. B. , Mane Deshmukh R. S. Geography