Volume : I, Issue : IX, June - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vinod K. Ramani Accountancy
Dr. Sharanappa Jagandi Agricultural
Mohanapriya. P Arts
Dr. Tushar Parmar Botany
V. Subhaa, Dr. D. Sukumarb, Dr. V. Elangoc Chemistry
M. Jerome Rozario, Dr. A. John Merina, Dr. V. Srinivasana Chemistry
Shankar. P, Gomathi T. , Vijayalakshmi. K, Sudha P. N Chemistry
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. J. K Sehgal Commerce
Dr. Jyotindra M. Jani, Manish B. Raval Commerce
TABLE OF CONTENT
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. J. K Sehgal Commerce
Dr. Jyotindra M. Jani, Manish B. Raval Commerce
Dr. M. K. Maru Commerce
Promila Commerce
Dr. Dinesh Kumar, Sanjeev Economics
Dr. Nivedita K. Deshmukh Education
Dineshkumar M. Patel, Prof. P. D. Solanki Engineering
Dr. K. S. Vataliya, Rajesh Jadav Finance
Dr. Rathod S. B. , Mane Deshmukh R. S. Geography