Volume : III, Issue : I, January - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Seema Mishra Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
TABLE OF CONTENT
D. Harika, Avvs Swamy, V. Subhashini, Chrani Biology
Dr. S. Ganapathy, C. Mayilsamy Commerce
Rakesh Chutia Commerce
Dr. M. Nasir. Zamir, Dr. Sheeba Hamid, Shoaib Mohammed Commerce
Dr. M. P. Desai, Mr. Mayur K Joshi Commerce
Dr. R. Sarvamangala Commerce
Ajay Tita Commerce
Shital Hitesh Bhojani Comp Sci
Dr T. Koti Reddy Economics
Dr Munde D. D, Dr. Sampada Karne, Dr. Nakul Shah Medical Sci