Volume : I, Issue : II, October - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
M. Jerome Rozario, Dr. A. John Merina Chemistry
Dr. Tejasi Waigankar, Dr. Kalyani N. Patil Medical Science
Dr. Neelam Pandya, Dr. T. B. Javdekar, Dr. Payal Modi, Dr. Nishidh Pandya Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
TABLE OF CONTENT
Prof. Dr. D. M. Parmar, Prof. Dr. Kishor V. Bhesaniya Accountancy
Dr. D. Hemalatha Kalaimathi, R. Asir Julius Biochemical
Dr. Manisha Barad Commerce
Prof. Surbhi Ahir, Dr. Mahesh Barad Commerce
Dr. Pardeep Jain, Minakshi Garg Commerce
P. Madesh, N. Ravikumar Earth Science
Dr. Sangita Agrawal Economics
Dr. Aniruddha Chakraborty Education
Dr. E. Koperundevi Education
Mr. A. N. Shah, Mr. N. N. Shah Engineering