Volume : VII, Issue : X, October - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Pankaj Sharma, Dr. Anup Jain, Dr. Arun Gupta, Dr. Vishakha R. Wetal Ayurveda
Dr. Bhushan Dudhane, Dr. Suruchi P. Dahake Physiology
Thamilpavai N, Kannan Vellaichamy, Lakshminarasimhan R, Bhanu K Neurology
Abhilash Thomas, Jagadeesh G. Hiremath, Poornajith Km, Malay Kumar Samanta Clinical Research
Dey Atanu, Dasgupta Aparajita, Paul Bobby, Sembiah Sembagamuthu, Garg Shobhit Community Medicine
Dr Bibin K Baby, Dr Sherry Isaac, Dr Jose Francis C Orthopaedics
Dr Balagopal. K, Dr. Kiran. N. K, Dr. Jose Francis . C Surgery
Dr K Shashi Kantha, Dr V. Bharat Kumar Anatomy
Dr Varkey S Kulangara, Dr. Shibu Andrews, Dr. Jose Francis Surgery
Dr. Gaikwad Pradip Community Medicine
TABLE OF CONTENT     
Jasmine V M, Prof. Dr. M. A. Joseph Commerce
Dr. Sakthivel, Muthuvelappan P Management
Dr. C. N Baby Maheswari English
Joshy P. J, Dr. K. Balasubramanian Physical Education
Molina Agarwal Zoology
R. Thilainayaki, Dr. P. Karthika History
P. Bakkianathan, Dr. S. Leo Stanly Education
Dr. Muktak Vyas Management
Mr. Annepu Yakanna Economics
Rumki Dutta Arts