Volume : VII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Kuldip Singh, Amandeep Kaur, Khushpreet Kaur, Maninder Kaur Biochemistry
Dr Ripika Sharma Dental Science
Neha Jain, Sudhir Ent
Dr. Gopal Kumar Chaudhary Forensic Medicine
Dr. Bhende Amruta Dilip, Dr. Ganesh Shinde, Dr. Sangeeta Upadhya, Dr. Reena Wani Gynaecology
Varun Kumar Vashishth, Tamana Kalia, Kusha Agrawal, Junior Sundresh Medical Science
Mrs. Dina Rani Nursing
Anas A. Shaikh, Janak A. Rathod, Shalin B. Shah Orthopaedic
Dr Shushruta Mohanty, Dr Pranati Mohanty, Dr Pragyan Lisha Panda, Dr Lity Mohanty Pathology
Ishtiaq Ahmad Sofi, Suhail Ahmad Gilkar, Masood Tanvir Physiology
TABLE OF CONTENT
R. Rathore, Soni Sharma Chemistry
Dr. Hanmanth N Mustari, Dr. Waghmare Shivaji Commerce
Neeradi Shankaramma Economics
Bojja Pranathi Shubhasri English
Dong Wang Environment
Dr C. Kista Reddy History
Dr. Vigi V Nair Management
Niranjan Kumar Pandey Management
Dr. Le Nguyen Doan Khoi Management
Dr. Le Nguyen Doan Khoi Management