Volume : III, Issue : VI, June - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Padalkar R. R. , Peshwe S. A. Microbiology
Gothoskar V. S, Dharmadhikari S. M. Microbiology
Preeti G. Dharmik, Dr. Ashok V. Gomashe Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
TABLE OF CONTENT
Sunil G Rajput Engineering
Mr. Vivek B. Patel, Mr. Sailesh N. Chaudhary Engineering
Dr. Ranjan Kumar Sarmah Geology
Gunduluru Tirumala Vasu Deva Rao, Gunduluru Swathi History
Dr. Jaya S, Ngasepam Sonia Home Sci
Charu Katare, Seema Rana Home Sci
Chandrashekhar R Management
Dr. Vikram Bisen, Madhulika Pandey Management
D. Sivasubramaniam, Dr. A. Mahadevan Management
Dr. Surendra Kumar Management