Volume : II, Issue : II, November - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Alpesh Patel, Dr Suchita Dabhadkar, Dr Vaishali Taralekar, Dr Girija Wagh Medical Science
Dr. Vinayak V Kshirsagar, Dr Milind Chakane, Dr Prasanna Yavalkar Medical Science
Dr. Chakane Milind, Dr. Snehal Purandare Medical Science
Dr. Deep Inder Dr. Pawan Kumar Medical Science
Dr. Chakane Milind, Dr. Kshirsagar Vinayak Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
TABLE OF CONTENT
Sanjay K. Radadiya Commerce
Mr. Ritesh P. Lakhtaria, Dr. Dhaval R. Kathiriya Computer Science
Mr. Vishal K. Pandya, Dr. Dhaval R. Kathiriya Computer Science
Dr. Manjit Sharma Economics
Nissar A. Barua, Mukta Mazumder Economics
Miss. Sumati Rani Education
Mr. Sambhunath Maji, Dr. Birbal Saha Education
N. Srujan Kumar, Murtaza Ahmed Khan Engineering
Debaprayag Chaudhuri Engineering
Deepa A Sinha, Dr. A. K. Verma, Dr. K. B. Prakash Engineering