Volume : III, Issue : V, May - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Suman Bukke, Venkataswamy Mallepogu, Thyagaraju Kedam Biochemistry
Shaikh Farah T. , Sahera Nasreen Botany
Ekamparam Akila, Markandan Usharani, Rangappan Rajavel Chemistry
Jineetkumar B. Gawad, Vijay K. Patil Chemistry
Dr. D. Gopala Krishna, Ch. Kethani Devi Chemistry
Naseeb Kumar Bhagat, Dr. Piyush Malaviya Environment
Gurvinder Singh Kocher, Krishan Lal Kalra Microbiology
Harsh Nitin Dongre, Alok Goel Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
TABLE OF CONTENT
Prof. Rameshchandra O. Patel Accountancy
Prof. Vaishaliben C. Patel Accountancy
Vipul C. Koradia Accountancy
Mr. Ashis Mohapatra Arts
Jayashri Apurva, Dipali Barate, M. Musaddiq Biology
D. H. Tejavathi, A. V. Padma Bio-medical
K. S. Gomare, M. Mese, Y. Shetkar Biotech
Dr. Ratan Barmon, Dipanjan Chakraborty Commerce
H. M. Shah, A. J. Rajyaguru Commerce
Dr. Purushottam Vishnu Deshmukh Economics