Volume : III, Issue : IX, September - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nupur Raghav, Guru Prasad, J. N. Srivastava Microbiology
Sunitha Panigrahi, Dr. K. Aruna Lakshmi, Prof. Y. Venkateshwarulu, Md Wajid Ali Khan Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
TABLE OF CONTENT
S. Bhavana Communication
Dr. P. S. Kamble Economics
Mr. Ghadage Satish Bhagwan Economics
Harshita Bansal Management
Dr. Sangeetha Natarajan Management
Kiran Kumar, Chetan Kumar T M Management
Nidhi Aggarwal , Harmeen Soch Management
Dr. Keyur M. Nayak, Poonam P. Yadav Management
Subashini K, Siva Kumar R Management
T. R. Vijayan, M. Marudai Mathematics