Volume : III, Issue : IX, September - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Manidipa Roy, G. D. Sharma, Ch. V. Ramana Agriculture
Dipali B. Borkar, Vishal L. Bagde Agriculture
Dr. B. Vijayalakshmi Ayurveda
Ghada Z A Soliman Biochemistry
Ghada Z A Soliman Biochemistry
Milena Bu Ov Aacute Biochemistry
Nadia A. Ahmed, Faten Z. Mohamed, Mohamed S. El Ghareb, Manal S. Fawzy Biochemistry
Dr. Sunita Dalal, Anupma Malik Bioinformatics
Khaidem Binky, Devashish Kar Biology
Dipali L. Barate Biology
TABLE OF CONTENT
S. Bhavana Communication
Dr. P. S. Kamble Economics
Mr. Ghadage Satish Bhagwan Economics
Harshita Bansal Management
Dr. Sangeetha Natarajan Management
Kiran Kumar, Chetan Kumar T M Management
Nidhi Aggarwal , Harmeen Soch Management
Dr. Keyur M. Nayak, Poonam P. Yadav Management
Subashini K, Siva Kumar R Management
T. R. Vijayan, M. Marudai Mathematics