Volume : VII, Issue : V, May - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dhiraj Kishore, Amita Diwakar Medical Science
Dhiraj Kishore, Amita Diwakar Medical Science
Dr. Arun Kumar Haridas, Dr. Bharathi Shridhar Bhat Cardiology
Dr Asim P A, Dr. Prathap R Ent
Dr. S. Ramadevi, Dr. C. Chitra Anesthesiology
Dr. Sachin Mahur, Dr. Santosh Kumar Verma Community Medicine
Dr. Mathiyash Arthur, Dr. Hariharasudan R Neurosurgery
Prof M. Ramesh, Dr Maheswaran Satishkumar Oncology
Dr. Rubha. S, Dr. Shabina. B, Dr. Rowena Victor Physiology
Dr. Vasu Saini, Dr. Ritu Rakholia, Dr. Ajay Kumar Arya Neonatology
TABLE OF CONTENT
Santosh Kumar Panda Commerce
K. Sasikumar, G. Palanivelu Education
Leena Sharma, Pradeep Singh, Sheetal Shaktawat Education
Dr. A. Latha English
Dr. Manoj Kumar Geography
Prof. Parameshwar H. S. , Manish Soni, Pranjul Bajpayee, Utkarsh Pandey, Jayant Singh Bhadoria Management
Dr. Aneesh Rajappan, Dr. V. A. Manickam Physical Education
Jotveer Kaur Dandiwal Psychology
Dr. Sheeba Joseph Social Science
Dr. Mirgane Amol Prabhakar, Dr. Kumbhar Arvind Choodamani Zoology