Volume : VII, Issue : V, May - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dhiraj Kishore, Amita Diwakar Medical Science
Dhiraj Kishore, Amita Diwakar Medical Science
Dr. Bibhuti Narayan Mishra, Dr. Nutan Singh Paediatrics
Dr. Arun Kumar Haridas, Dr. Bharathi Shridhar Bhat Cardiology
Dr. S. Ramadevi, Dr. C. Chitra Anesthesiology
Dr. Sachin Mahur, Dr. Santosh Kumar Verma Community Medicine
Dr. Meher Shikha Verma, Dr. Lokesh Netty Anesthesiology
Dr. Mathiyash Arthur, Dr. Hariharasudan R Neurosurgery
Prof M. Ramesh, Dr Maheswaran Satishkumar Oncology
Dr. Rubha. S, Dr. Shabina. B, Dr. Rowena Victor Physiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Jakir Hussain Laskar Education
Mr. Krishna Nayak Bhukya Law
Prabhat Kumar Mishra, Vijay Thawani Science
M. Rathinasamy, Dr. C. Muthuvelayutham Management
Dr. Kesavan Vadakalur Elumalai English
Ankita Kumari, Prof. Dr. K. Srikumar Linguistic
Dr. Mirgane Amol Prabhakar, Dr. Kumbhar Arvind Choodamani Zoology
Prof. Kamlesh M. Pandya Law
Dr. Sheeba Joseph Social Science
Mrs. Soma Paul, Dr. Narendra Shukla Commerce