Volume : VII, Issue : V, May - 2018

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Dr Jayshree Mulik, Dr Priya Pratapan, Dr Nilesh Agrawal Obstetrics & Gynaecology
Das Palash, Sarkar Kumaresh Chandra, Chattopadhyay Partha, Joardar Gautam Kumar Medicine
Mr. Amey Mohan Khande, Mr. Mangesh Vilinikaran Jabade Nursing
Dr. Iffat Hussain, Dr. Abhay Gursale RADIOLOGY
Dr Darshana Rathod, Dr Anuja Gharat, Dr Girish Surlikar Ophthalmology
Dr Juthikaa A Deherkar, Dr Shailendra Tiwari General Surgery
Dr. Jagruti Kalola, Dr. Anjanatrivedi, Dr. Manish Yadav, Dr. Krushnadas Radadiya Radiology
Dr. Priyanka Patkar, Dr. Sonal Muley Ophthalmology
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Razi Ahmad, Sana Rehman, Faran Naim, Mohammad Asad Pharmacology
Dr. Amit Kumar, Dr. Naresh Jyoti, Dr. Rashmi Physiology
Mallikarjun Nagur, T. M. Pramod Kumar, S. B. Puranik Pharmacy
Dr Keshav Jee, Dr Mary Pushpa Bara, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Dr. S. Vasanthi Commerce
Prof. Dr. Bharat J. Acharya Commerce
Dr K. Sharmila Devi, Dr. Usha Rani . S, S. Padmanaban, Dr. Sindhu S Gynecology