Volume : VII, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. S. Saiprabha, Dr T. N . Jithin Anesthesiology
Dr. D. V. Rama Siva Naik , Dr. Saya Raghavendra Prasad Anesthesiology
Dr. Trupti Yergude, Dr. L. F. Vali Anesthesiology
Dr. Haren Baruah, Dr. Uttara Borkotoki, Dr. Saurabh Borkotoki, Dr. Alakesh Choudhury, Mr. Rituraj Baruah Biochemistry
Dr. Anu Gupta, Dr. Chintu Chaudhary, Dr. Priyanka Bharti, Amol Gite Medicine
Shobhitendu Kabi, Baikuntha Nath Panda, Mahesh Chandra Sahu Medicine
Mrs. Uma Maheswari. P, Dr. Maheswari Jaikumar, Mrs. Vahitha Mala. K Nursing
Dr G Prameela, Dr Uma T, Dr Sk Roohi Begum, Dr K Gangadhara Rao, Dr K Prabha Devi Obstetrics & Gynaecology
P. R. Niveditha, D. Nischala Rama, K. Revathy Ophthalmology
Sonawane P. P. , Shah S. H. Physiology
TABLE OF CONTENT
Dr. R Sathydevi, Salma C T Commerce
Mrs. L. A. Razia Fathima, Ms. Rezaan Zahir, Mr. M. Nandeep Commerce
S. Pavithra Economics
Dr. Alaka Das Education
Dr. G. Singaravelu Education
Vallupu Pradeep Geography
S. Felin Bimba, Dr. S. Kaliyamoorthy Management
Dr N. Ramakrishnudu, Mr. Chennakeshi Ganesh Management
Madhusudhan S, Ashok H. S. Psychology
D. Kathirvel Statistics