Volume : VII, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. Vijayakumar, Dr. A. Arun Sundar Anaesthesiology
Dr. K. Anitha, Dr. S. A. Vara Prasad Anaesthesiology
Dr. S. Loganathan Anaesthesiology
Dr. D. V. Rama Siva Naik , Dr. Saya Raghavendra Prasad Anesthesiology
Dr. Sanjay P. Gadre, Dr. Uzma Gulzar Anesthesiology
Dr. Varsha R Shetty J, Dr. Frankantony Britto Dental Science
Dr Jaya Patel, Dr. Ragini Mehrotra Gynaecology
Jyothi Tb Health Care
Dr. K. V. V. Satyanarayana, Dr. Pidakala Shyam Sundar Ophthalmology
Satoru Nakamura Radiology
TABLE OF CONTENT
Gopinath, L. R. , Saranaya, M. , Archaya, S. , Bhuvaneswari. R Agricultural Science
Dr Kavya Dashora Agricultural Science
Vijendra Kumar Meena, Mridula Bhatnagar Chemistry
Danda Swathi Computer Science
Dr. Sangeeta Nagaich, Rajdeep Kaur Economics
Dr. G. Singaravelu Education
Shinuk Kim Engineering
Dr. Tawseef Yousuf, Dr. Shamim Ahmad Shah Geography
Madhusudhan S, Ashok H. S. Psychology
D. Kathirvel Statistics