Volume : VII, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Anitha, Dr. S. A. Vara Prasad Anaesthesiology
Irfan Rasool Bhat, Hilal Ahmad Anesthesiology
Dr. Ehrlson De Sousa, Dr. Kanhai Naik, Dr. Radhika Shetgaonkar, Dr. Joevito Furtado ENT
Dr. T. Shyamdhar, Dr. C. Sandeep Kumar Medical Science
Dr. Hima Bindu Singh, Dr. Namala Bharadwaj, Dr. Neetika Ashwani, Dr. Usha Rani Hasthi, Dr. Suguna Chejeti Neonatology
Ms Mahima Patrick, Mr Shajan Xaviour, Mrs Shiji P J Nursing
Madhurima Prasad, Anuj Kumar Pathak, Vishakha Gupta, Rajiv Kumar Gupta Ophthalmology
Ashutosh Paldiwal, Sushma Malik, Charusheela Korday, Mani Singla Paediatrics
Dr. S. Siddharthan, Dr. T. Gowri Thilagam, Rashika Subbiah Pharmacology
Debasish Sahoo, Jitendra Narayan Senapati, Mahesh Chandra Sahu Surgery
TABLE OF CONTENT
Gopinath, L. R. , Saranaya, M. , Archaya, S. , Bhuvaneswari. R Agricultural Science
Dr Kavya Dashora Agricultural Science
Kayalvizhi, S, Prabakaran, R, Senthil Kumar, S, Gopinath, L. R Botany
Gajendra Pal Singh, Ruchi Agarwal Chemistry
Lipsa Das Commerce
Dr. Nagaraju Education
Vallupu Pradeep Geography
Dr. Khurshida Pervin Management
Dr. Y. Vijaya Babu Social Science
Bivek Datta, Prof Dr Sajnani Tourism