Volume : IV, Issue : X, October - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Richa Gangele, Yogesh Pandey Chemistry
Dr. Gautam Kumar Singh Anatomy
Dr. Nailesh Patel Botany
Neeta M. Patil Botany
Prachi. A. Joshi, Dr. R. L. Mishra Botany
R. D. Borse Botany
T. Kar, A. K. Nayak, K. K. Mandal BOTANY
Tameezuddin Khan Ghori, Anusuya. D, Geetha. M Botany
Neeraj Agnihotri, Vinay Pathak, Dr. Naseema Khatoon, Prof. Dr. Masihur Rahman Chemistry
Shreekanta S. A. , Venkatesh T. V, Parameshwara P Naik, Shoba. K. S. Chemistry
TABLE OF CONTENT     
J. Niranjanadevi, Dr. N. Ganapathy Agricultural
Dr. V. Subramanyam, Prof. M. Devarajulu Agriculture
Dr. Satej Banne, Dr. Madhu Pathak, Dr. Nalinikanta Parida Agriculture
Mr. Dheeraj Kumar Mohapatra Arts
Dr. M. Nagamani, B. Navaneetha Commerce
Dr P S Vijayalakshmi Commerce
Ms. Anupam Commerce
Komal Commerce
Dr. Jeelan Basha. V Commerce
P. Kalavathi Computer Science