Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Angli Manhas, Satinder Kumar, Rameshwar S Manhas, Dinesh Gupta Ophthalmology
Dr. Ajitha. K, Dr. Sunil Raj, Dr Ike Thomas, Dr Girija Mohan Pathology
Arya Jith, K. Sreekumar, Chitra Venkateswaran Nephrology
Jayakumar N, Bindu R, Yegesh M Dental Science
Charu Jain, Deepti Rawat, Ravinder Kaur Microbiology
Dr. Debabrata Das, Dr. Somedeb Gupta Ophthalmology
Dr. Bishnu Prasad Das, Dr. Alakananda, Dr. Ishaa Goel Gynaecology
Dr Shalin Lyall General Surgery
Dr. Suresh Phatak, Dr. Gulam Marfani, Dr. Nipun Gupta, Ms. Pallavi Phatak Radiodiagnosis
Dr. Suresh Sharma, Dr. U. K. Gupta Anatomy
Dr. Amita Mahajan, Dr. Sunil Seth Gynaecology
Dr. Dattu Vyas, Dr. Bipin Vyas Medicine
Pendela Venkata Satish, Puitha Kudaravalli, Manjunatha Hande Cardiology
Dr. Yookarin Khonglah, Dr. Radhika Lakhotia, Dr Jaya Mishra, Dr. Kyrshan G Lynrah, Dr Himesh Barman, Dr Ankit Kr Jitani, Dr. Vandana Raphael Pathology
Dr. Hari Krishna Reddy, Dr. Praveen Kumar, Dr. Atif Abdul Bari Periodontology
Dr. Ravindra M Kattimani Surgery
Dr Raji Kurumkattil, Dr Vijay Kumar Sharma Ophthalmology
Dr. Pushpendra N Renjen, Dr. Dinesh Chaudhari Neurology
Dr. Lulu Fatema Vali, Dr. Kiran Janwe, Dr. Abhay Rathod Anaesthesiology
Sivasankari K, Dr. Jain Vanitha N S, Prof. Fabiola M. Dhanraj, Dr. Anitha Rajendra Babu, Dr. Susila Nursing
TABLE OF CONTENT     Subject