Volume : III, Issue : VII, July - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dange V. U, . S. A. Peshwe Microbiology
Ramya, R, Bhat, S. K Microbiology
Pranav R. Naik, Dr. Pratibha B. Desai Microbiology
Hemashenpagam. N, Lali Growther, Murgalatha. N, Vasantha Raj. S, Sathiya Vimal. S Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dr. N. Seraman, G. Annal Arts
Mrs. D. Parasakthi Commerce
Prof. N. B. Totala, Pratyush, Anzar Hussain, Mustafa Tajkhan, Siddharth Engineering
Subodh Panda, Bikash Swain, Sandeep Mishra Engineering
Swetha K P Engineering
Dr P. Gurusamy, K. Mahendran Management
Mrs. M. Vaanmalar, Miss. A. Ramya Management
Shweta S. Kulshrestha Management
Prof. Nirav R Vyas, Dr. Vijay Vyas Management
Aditi Sharma, Dr. Sudhinder Singh Chowhan Management