Volume : III, Issue : VII, July - 2013

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. Megala, R. Elango Agriculture
Parveen Kumar, M. S. Nain Agriculture
Miss. Monali D. Nimbalkar, Y. B. Shambharkar, K. G. Gavade Agriculture
Harish A. Patil, Dr. Vanita K. Khobarkar Agriculture
D. H. Tejavathi, D. R. Jayashree Agriculture
Harish A. Patil, Vanita Khobarkar Agriculture
Dr. N. Seraman, G. Annal Arts
Zahran F, El Deen Im, Hamed S, El Shenawy A Biochemistry
E. Salah, R. Ahmed, E. Hala, B. Hala Biochemistry
Mv Swamy, Kv Subbaiah, B Suman, K Kamala, Kj Rao K, Thyaga Raju Biochemistry
TABLE OF CONTENT
Dr. N. Seraman, G. Annal Arts
Mrs. D. Parasakthi Commerce
Prof. N. B. Totala, Pratyush, Anzar Hussain, Mustafa Tajkhan, Siddharth Engineering
Subodh Panda, Bikash Swain, Sandeep Mishra Engineering
Swetha K P Engineering
Dr P. Gurusamy, K. Mahendran Management
Mrs. M. Vaanmalar, Miss. A. Ramya Management
Shweta S. Kulshrestha Management
Prof. Nirav R Vyas, Dr. Vijay Vyas Management
Aditi Sharma, Dr. Sudhinder Singh Chowhan Management