Volume : III, Issue : VII, July - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Zahran F, El Deen Im, Hamed S, El Shenawy A Biochemistry
E. Salah, R. Ahmed, E. Hala, B. Hala Biochemistry
Mv Swamy, Kv Subbaiah, B Suman, K Kamala, Kj Rao K, Thyaga Raju Biochemistry
Sangita S. Kunjwani, Dr. Zia H. Khan Biochemistry
Fatema M. Hefney, Mohamed Mohy Eldin, Mohamed Eze Eldin, Manal Fawzy Biochemistry
S. P. Gudadhe, V. S. Dhoran, V. N. Nathar Botany
Robin Sharma, B. S. Vijaya Kumar Botany
Mammen Denni, Daniel Mammen Chemistry
K. Parvathi, N. Sivakumar Chemistry
Namama Soran H. Al Talabani Chemistry
TABLE OF CONTENT     
Dr. N. Seraman, G. Annal Arts
Mrs. D. Parasakthi Commerce
Prof. N. B. Totala, Pratyush, Anzar Hussain, Mustafa Tajkhan, Siddharth Engineering
Subodh Panda, Bikash Swain, Sandeep Mishra Engineering
Swetha K P Engineering
Dr P. Gurusamy, K. Mahendran Management
Mrs. M. Vaanmalar, Miss. A. Ramya Management
Shweta S. Kulshrestha Management
Prof. Nirav R Vyas, Dr. Vijay Vyas Management
Aditi Sharma, Dr. Sudhinder Singh Chowhan Management